Menu
Prihlásenie
 • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené.
 • Obchodovanie s drahými kovmi je otvorené v pracovný deň v čase od 09:00 - 17:00 hod.
 • Dodanie objednávok môže byť oneskorené. Prosíme o strpenie.
 • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené.
 • Obchodovanie s drahými kovmi je otvorené v pracovný deň v čase od 09:00 - 17:00 hod.
 • Dodanie objednávok môže byť oneskorené. Prosíme o strpenie.

Zdieľať    
Ako postupovať pri reklamácii

1. Poškodenie tovaru pri preprave

Tovar je pri doprave poistený a bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale
spíšte s prepravcom (poštou, kuriérom)  protokol o škode. Prepravca tovar doručí späť a vy zároveň vyplňte na našej stránke reklamačný formulár. Ak zistíte mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, prípadne pri prvom použití (do 3 dní od doručenia), okamžite nám túto skutočnosť nahláste. Neskôr nebude reklamácia
mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.

2. Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, vyplňte reklamačný formulár a počkajte na pokyny ako postupovať. V prípade pokynov s doručením na našu adresu je potrebné, aby ste tovar doručili čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení vrátane certifikátov, záručného listu alebo faktúry na našu adresu. Doručiť tovar k nám môžete prostredníctvom Slovenskej pošty. Tovar zašlite ako poistený doporučený list alebo balík na našu adresu. Neposielajte tovar na dobierku.

Naša adresa:
VADU s.r.o.
Markova 3
851 01 Bratislava

Pri tovare, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi si vyhradzujeme právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na stránkach zlatatehla.sk. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie:

 • Na tovar platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 • Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.
 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.
 • Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 • Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 • Chyba, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za chybu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak.
 • Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci predávajúcim. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).
 • Pri odstrániteľnej chybe má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 • V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne v záručnej dobe tretíkrát.
 • Chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci, v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe.
 • Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil chybu.
 • Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu.