Menu
Prihlásenie
 • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené.
 • Obchodovanie s drahými kovmi je otvorené v pracovný deň v čase od 09:00 - 17:00 hod.
 • Dodanie objednávok môže byť oneskorené. Prosíme o strpenie.
 • Obchodovanie s drahými kovmi je ukončené.
 • Obchodovanie s drahými kovmi je otvorené v pracovný deň v čase od 09:00 - 17:00 hod.
 • Dodanie objednávok môže byť oneskorené. Prosíme o strpenie.

Zdieľať    
Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Pavol Vacho, Markova 3, 851 01 Bratislava, IČO:  40577368, DIČ: 1028963683. Zapísaný v registri ŽR 105-8304, Bratislava V, ktorý je prevádzkovateľom internetovej stránky zlatatehla.sk (ďalej len "prevádzkovateľ").
 2. Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode www.zlatatehla.sk zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetovej stránky.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu s cenu tohto tovaru odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho.
 4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 5. Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke pre nákup prostredníctvom internetovej stránky www.zlatatehla.sk.
 6. Služby - poskytovanie služieb úschovy zakúpeného tovaru.
 7. Pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 08:30 do 17:00 hod.
 8. Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, poštovú adresu, e-mail adresu, telefónne číslo, (prípadne IČO, DIČ, IČ DPH), názov tovaru, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde úhradou garančnej zálohy kupujúcim a jej elektronickým potvrdením prijatia, čím vzniká záväzkovo právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba hodinu po odoslaní potvrdenia o prijatí garančnej zálohy prevádzkovateľom. Objednávku je možné stornovať písomnou formou zaslanou prostredníctvom e-mailovej správy. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi prevádzkovateľ kupujúcemu písomnou formou prostredníctvom e-mailovej správy.
 5. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru neinvestičnej povahy. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako poistenú doporučenú zásielku (nie na dobierku).
 6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu ktorá je znížená v súlade s § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní po uvedení tovaru do pôvodného stavu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Pri odstúpení od zmluvy má prevádzkovateľ právo na náhradu výdavkov spojených s dodaním tovaru od dodávateľa a úhradu ušlého zisku vo výške 7% z hodnoty tovaru.
 7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (jedná sa o komodity: zlato, triebro, platina),
  • Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

III. Dodacie podmienky

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) ktoré kupujúci uviedol v registračnom formulári . Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta - expres kuriér, atď.).
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním na prepravu prvému prepravcovi.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe. Tovar je závislý od dostupnosti na trhu, najneskôr však do 14 dní od prijatia garančnej zálohy. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru preprava objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu objednaný tovar, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar ak bola ukončená výroba objednaného tovaru, alebo tovar v tom čase nie je dostupný na trhu, o čom upovedomí kupujúceho a vráti mu garančnú zálohu v plnej výške bankovým prevodom.
 5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a poistený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho e-mailovou správou. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje podľa cien prepravcu jednotlivých krajín, v ktorých bol tovar zakúpený. Cena prepravy je zvýšená za poistenie prepravy podľa výšky finančnej hodnoty tovaru.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 7. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad, atď. ...).
 8. V prípade niektorých skupín produktov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeniť cenu za poistenie a prepravu tovaru.

IV. Kúpna cena, platby

 1. Ceny uvedené na internetovej stránke zlatatehla.sk sú denne aktualizované podľa vývoja cien drahých kovov na trhu a platia výhradne pre nákup prostredníctvom tejto internetovej stránky. Súčasťou ceny nie sú dopravné náklady. Cena dopravných nákladov s poistením sa vypočítava podľa aktuálnej hodnoty objednaného tovaru. Cena dopravy Expres kuriér Slovensko (Slovenská pošta) s poistením do 1.000,- EUR s možnosťou pripoistenia do 20.000 EUR. Pri nákupe tovaru v hodnote 2.000,- EUR, dopravné (poštovné) neúčtujeme. Cena tovaru je určovaná podľa cien na trhu a cien platných v deň nákupu výrobku. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase pripísania garančnej zálohy na účet prevádzkovateľa.
 2. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, na účet prevádzkovateľa pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, s niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  • Hotovostným vkladom na účet v pobočke Tatra banky
  • Tatra Pay - pre klientov Tatra banky 
  • Bankovým prevodom - prijatie úhrady bankovým prevodom je oneskorené - ceny sa môžu zmeniť!
  • Poštovou poukážkou na účet - prijatie úhrady je oneskorené - ceny sa môžu zmeniť!

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 1. Záručná doba pre plnenie zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Deň dodania je deň odovzdania zásielky prepravcovi.
 2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s tovarom.
 4. Prevádzkovateľ nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať poistený tovar formou bežného alebo obchodného listu (balíku) poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
 5. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poistenia, poštovné a balné a náklady vynaložené na obstaranie tovaru.
 6. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný upozorniť prevádzkovateľa na reklamáciu vopred prostredníctvom e-mailu a vyčkať na pokyny od prevádzkovateľa a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje prevádzkovateľa pre spresnenie uplatnenia reklamácie.
 7. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne e-mailom alebo poštou. V prípade, že prevádzkovateľ alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, prevádzkovateľ zašle tovar na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie že za chybu tvaru nezodpovedá prevádzkovateľ alebo že tovar nemá chyby, znáša kupujúci všetky náklady spojené s vybavovaním reklamácie (náklady na osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie), náklady na prepravu tovaru medzi prevádzkovateľom a kupujúcim
 8. Kupujúci uhradí náklady v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie na účet prevádzkovateľa. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k preprave a k oprave.
 9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
 10. Reklamácie a vrátenie tovaru sa nevzťahuje na komodity invetičného charakteru (zlato, striebro, platina), ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu. Pri komoditách investičného chrakteru, kvalitu, hmotnosť a pravosť, svojou pečaťou garantuje výrobca uvedený na investičnom výrobku (bankové odliatky, mince, šperky).

VI. Ochrana súkromia

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).
 2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
 5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.